Producenci
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego scrapcafe.pl:

Spis treści:

 1. Postanowienia ogólne

 2. Rejestracja

 3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 4. Informacje o produktach

 5. Warunki składania i realizacji zamówień

 6. Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

 7. Realizacja zamówień

 8. Rękojmia i reklamacje z tytuł rękojmi

 9. Warunki gwarancji

 10. Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

 11. Zwrot należności Klientom

 12. Promocje

 13. Dane osobowe

 14. Newsletter

 15. Reklamacje

 16. Postanowienia końcowe

1. Załącznik nr 1 - określający szczegółowe zasady korzystania z Bonu Upominkowego Scrapcafe („Regulamin Bonu Podarunkowego");

 

Sklep internetowy scrapcafe.pl jest prowadzony przez:

Salon Urody Halina Jedynak z siedzibą w Głogowie (67-200), ul. Andromedy 21/8,  NIP: 693-135-72-33, REGON: 390228092.

 

SŁOWNICZEK:

Bon upominkowy – bon towarowy w formie niematerialnej (kodu alfanumerycznego), uprawniający do nabycia towaru lub usług w Sklepie Internetowym scrapcafe.pl, do maksymalnej kwoty odpowiadającej wartości nominalnej bonu. 

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego scrapcafe.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów.

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystający za Sklepu Internetowego scrapcafe.pl, w tym w szczególności dokonujący zakupów, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny).

Konto Klienta – konto Klienta pozwalające na korzystanie ze Sklepu Internetowego scrapcafe.pl

Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego scrapcafe.pl umożliwiająca wyświetlenie wybranych przez Klienta produktów do zakupu, a także wprowadzenie i modyfikację danych zamówienia takich jak: liczba produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności. W przypadku zarejestrowanego Klienta możliwe jest wpisanie numeru kodu rabatowego.

Magazyn – magazyn zlokalizowany w Głogowie (67-200), przy ul. Prusa 12A, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów.

Materiały – wszelkie treści zamieszczone przez Klienta w Sklepie Internetowym scrapcafe.pl, w tym w szczególności zdjęcia,  recenzje produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego Scrapcafe.pl.

Paczkomat InPost – urządzenie do samodzielnego odbierania i nadawania przesyłek 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, 7 (siedem) dni w tygodniu, którego operatorem jest InPost Paczkomaty sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (30-624), przy ul. Malborskiej 130.

Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Salon Urody Halina Jedynak podmiot pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego.

Sklep Internetowy scrapcafe.pl – prowadzony przez Salon Urody Halina Jedynak sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową scrapcafe.pl.

Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym scrapcafe.pl, na której przedstawione są informacje na temat produktu.

 

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa:

  1. zasady rejestracji w Sklepie Internetowym scrapcafe.pl;

  2. zasady korzystania ze Sklepu Internetowego scrapcafe.pl;

  3. warunki składania zamówień na produkty oferowane przez Salon Urody Halina Jedynak i dostępne w Sklepie Internetowym scrapcafe.pl, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży takich produktów;

  4. uprawnienia Klienta do rezygnacji z zamówienia i odstąpienia od umowy;

  5. zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

 2. Do przeglądania stron internetowych Sklepu Internetowego scrapcafe.pl, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego scrapcafe.pl, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu Internetowego scrapcafe.pl, w tym rejestracji w Sklepie Internetowym scrapcafe.pl, a także składania zamówień na produkty, niezbędne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 3. W ramach korzystania ze Sklepu Internetowego scrapcafe.pl zabronione jest dostarczanie przez Klientów treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje. Klient zobowiązany jest ponadto do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego scrapcafe.pl, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego scrapcafe.pl lub jego elementy techniczne. Zabronione jest ponadto wykorzystywanie Sklepu Internetowego scrapcafe.pl do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem, w tym rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego scrapcafe.pl jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej.

 4. Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego scrapcafe.pl nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego scrapcafe.pl możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami § 2 niniejszego regulaminu lub po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez dokonywania rejestracji.

 5. Rozliczenia transakcji e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Płatności PayU. Usługi te świadczy PayU SA z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul.Grunwaldzkiej 186 zgodnie z regulaminami usług dostępnymi pod adresem: https://www.payu.pl/regulaminy.

 

2. Rejestracja

 1. Rejestracja w Sklepie Internetowym scrapcafe.pl umożliwia Klientowi:

  1. wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym adresów dostawy;

  2. składanie zamówień z wykorzystaniem wprowadzonych przez Klienta danych;

  3. tworzenie listy zakupów;

  4. przeglądanie historii zamówień;

  5. zamówienie i rezygnację z zamówienia newslettera;

  6. korzystanie z kodów rabatowych;

  7. dokonywania płatności za zamówienia przy odbiorze;

  8. korzystanie z innych funkcjonalności udostępnionych zarejestrowanym Klientom.

 2. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym scrapcafe.pl (założenia konta Klienta) należy wypełnić online formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres e-mail, hasło oraz dane adresowe, a także zapoznać się z postanowieniami niniejszego regulaminu.  

 3. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Klienta, Salon Urody Halina Jedynak, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, przesyła e-mail wymagający potwierdzenia dokonania rejestracji poprzez kliknięcie w link. Po kliknięciu linka przez Klienta proces rejestracji zostaje zakończony.

 4. Rejestracja w Sklepie Internetowym scrapcafe.pl, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego scrapcafe.pl, są nieodpłatne. Dokonanie rejestracji oznacza zawarcie przez Klienta z Salonem Urody Halina Jedynak umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta Klienta, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

 5. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym scrapcafe.pl każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym albo zmienionych następnie za pomocą ustawień konta Klienta.

 6. Konto utworzone w wyniku rejestracji prowadzone jest dla Klienta przez czas nieoznaczony. Klient może zrezygnować z prowadzenia konta w Sklepie Internetowym scrapcafe.pl i zażądać jego usunięcia w każdym czasie. Z tytułu rezygnacji i usunięcia konta nie są pobierane jakiekolwiek opłaty.

 7. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego scrapcafe.pl należy skontaktować się e-mailowo ze Sklepem Internetowym. Dyspozycja usunięcia konta jest przyjmowania do realizacji po potwierdzeniu, czy osoba występująca z żądaniem jest posiadaczem tego konta. Usunięcie konta następuje niezwłocznie i oznacza rozwiązanie przez Klienta umowy z Salonem Urody Halina Jedynak o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie konta Klienta.

 8. Salon Urody Halina Jedynak jest uprawniony do zablokowania konta Klienta w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Salon Urody Halina Jedynak jest także uprawniony do zablokowania konta Klienta z ważnych powodów, którymi są:

  1. naruszenie przez Klienta przy korzystaniu ze Sklepu Internetowego scrapcafe.pl powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich (w tym w szczególności praw na dobrach niematerialnych), dóbr osobistych osób trzecich lub zasad współżycia społecznego;

  2. inne powtarzające się (co najmniej dwukrotne) naruszenie przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu;

  3. powtarzające się (co najmniej dwukrotne) zamówienie przez Klienta produktów płatnych podczas odbioru przedmiotu zamówienia z podaniem nieprawdziwych danych adresowych, uniemożliwiających odszukanie adresata;

  4. uporczywe i powtarzające się składanie i rezygnowanie przez Klienta z zamówień na zasadach określonych w § 13 ust. 1 niniejszego regulaminu, jeżeli rezygnacja nie jest uzasadniona niemożnością jego realizacji przez Salon Urody Halina Jedynak zgodnie z treścią zamówienia.

 9. O zamiarze zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym scrapcafe.pl. Zablokowanie konta zgodnie z postanowieniem ustępu poprzedzającego, oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym.

 10. W przypadku zablokowania konta Klienta zgodnie z ust. 8-9 powyżej, niezrealizowane zamówienia złożone przez tego Klienta zostają anulowane przez Salon Urody Halina Jedynak. Anulowanie następuje w ciągu 1 dnia od zablokowania konta. W takim wypadku, jeżeli zapłata za zamówienie została już dokonana, Salon Urody Halina Jedynak zwróci Klientowi całość zapłaconej kwoty. Zwrot nastąpi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Logowanie do Sklepu Internetowego scrapcafe.pl odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła, podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Moje konto”).

 2. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego scrapcafe.pl, w tym zamieszczać Materiały w Sklepie Internetowym scrapcafe.pl. Materiały nie mogą naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich ani zasad współżycia społecznego. Za Materiały sprzeczne z zasadami współżycia społecznego uznaje się materiały niezgodne z charakterem funkcjonalności Sklepu Internetowego scrapcafe.pl, w której zostały zamieszczone – tj. niemerytoryczne lub nie na temat wpisy na forum lub recenzje, informacje naruszające prywatność osób trzecich (w tym ich numery telefonów, adresy e-mail lub inne dane adresowe), a także materiały służące promocji lub reklamie określonych usług, produktów lub działalności, w tym w postaci linków do innych stron. Materiały powinny być zgodne z charakterem funkcjonalności Sklepu Internetowego scrapcafe.pl, w której zostały zamieszczone – wpisy na forum, recenzje itp. powinny być merytoryczne oraz dotyczyć tematycznie wątku, w którym zostały zamieszczone.

 3. Klient z momentem zamieszczenia danego Materiału:

  1. oświadcza, że jest uprawniony do zamieszczenia danego Materiału w Sklepie Internetowym scrapcafe.pl, w tym do udostępnienia go nieograniczonemu kręgowi osób;

  2. oświadcza, że dany Materiał nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, ani zasad współżycia społecznego;

  3. zamieszczając dany Materiał w Sklepie Internetowym scrapcafe.pl (w tym w szczególności zdjęcia, wpisy na forum, recenzje itp.) udziela licencji na korzystanie przez Salon Urody Halina Jedynak z powyższego Materiału na zasadach określonych w ust. 8 poniżej.

 4. Salon Urody Halina Jedynak jest uprawniony do usuwania lub blokowania (uniemożliwiania dostępu) w Sklepie Internetowym scrapcafe.pl Materiałów sprzecznych z prawem, naruszających prawa osób trzecich, dobra osobiste, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze usunięcia Materiałów zamieszczonych przez Klienta, Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym scrapcafe.pl. Zgodnie z obowiązującym prawem, w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze takich Materiałów, Salon Urody Halina Jedynak nie jest zobowiązany do zawiadomienia Klienta.

 5. Salon Urody Halina Jedynak informuje, że Klient odpowiada na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa za szkodę wyrządzoną w wyniku zamieszczenia przez niego Materiału sprzecznego z prawem, naruszającego prawa Salonu Urody Halina Jedynak lub naruszającego prawa osób trzecich.
 6. Klient przyjmuje do wiadomości, że Sklep Internetowy scrapcafe.pl nie stanowi narzędzia dedykowanego do utrwalania i przechowywania Materiałów. Salon Urody Halina Jedynak nie gwarantuje, że zamieszczone przez Klienta Materiały będą stale dostępne na stronach internetowych Sklepu Internetowego scrapcafe.pl.

 7. Salon Urody Halina Jedynak, stosownie do powszechnie obowiązujących przepisów prawa, nie ma obowiązku sprawdzania Materiałów zamieszczonych przez Klientów w Sklepie Internetowym scrapcafe.pl. Salon Urody Halina Jedynak niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tego Materiału osobom trzecim w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o tym, że dany Materiał narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub niniejszy regulamin. W przypadku, gdy którykolwiek z Materiałów zamieszczonych w Sklepie Internetowym scrapcafe.pl narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub niniejszy regulamin, należy poinformować o tym Salon Urody Halina Jedynak za pośrednictwem telefonicznym lub e-mailowym wskazując adres internetowy, pod którym dostępny jest dany Materiał w ramach Sklepu Internetowego scrapcafe.pl oraz informując, na czym polega naruszenie.

 8. Licencja, udzielana przez Klienta stosownie do postanowień ust. 3 lit. c powyżej, obejmuje korzystanie przez Salon Urody Halina Jedynak z Materiałów w działalności Sklepu Internetowego scrapcafe.pl, w tym w szczególności na utrzymywanie ich w zasobach systemu informatycznego Salon Urody Halina Jedynak bez ograniczeń czasowych. Przez okres 5 lat od daty zamieszczenia Materiałów w Sklepie Internetowym scrapcafe.pl Salon Urody Halina Jedynak jest również uprawniony do trwałego lub czasowego zwielokrotniania Materiałów dowolną techniką (w tym techniką drukarską i cyfrową) oraz ich rozpowszechniania, w tym wprowadzenia do obrotu, użyczenia lub najmu ich egzemplarzy, a także publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia, nadawania, reemitowania i udostępnienia Materiałów w miejscu i czasie wybranym przez odbiorców dla celów działalności marketingowej Salonu Urody Halina Jedynak, Sklepu Internetowego scrapcafe.pl lub produktów prezentowanych w Sklepie Internetowym scrapcafe.pl. Udzielona Salonowi Urody Halina Jedynak licencja jest niewyłączna i uprawnia do korzystania z Materiałów w całości lub we fragmentach. W powyższym zakresie Salon Urody Halina Jedynak jest również uprawniony do udzielania sublicencji podmiotom współpracującym. Klientowi z tytułu udzielenia Salonowi Urody Halina Jedynak powyższej licencji nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie. Korzystanie z Materiałów następuje z poszanowaniem autorskich praw osobistych, w tym z podaniem ich autorstwa (imienia i nazwiska podanego przy rejestracji w Sklepie Internetowym scrapcafe.pl).

 9. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy:

  1. loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym scrapcafe.pl; w granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym scrapcafe.pl jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta;

  2. kodu przypisanego do Bonu Upominkowego; w granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa Salon Urody Halina Jedynak nie ponosi odpowiedzialności za operacje wykonane przez osoby trzecie, które uzyskały dostęp do Bonu Upominkowego Klienta z przyczyn nieleżących po stronie Salon Urody Halina Jedynak, w tym w wyniku niezachowania przez Klienta w tajemnicy kodu przypisanego do Bonu Upominkowego.

 

4.Informacje o produktach

 1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego scrapcafe.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego scrapcafe.pl:

  1. zawierają podatek VAT i podawane są w złotych;

  2. nie zawierają kosztów dostawy; koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta; Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w Koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

 3. Salon Urody Halina Jedynak zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.

 4. Salon Urody Halina Jedynak może przeprowadzać akcje promocyjne oraz wyprzedaże na odrębnie określonych zasadach.

 

5.Warunki składania i realizacji zamówień

 1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego scrapcafe.pl przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, z zastrzeżeniem zakazów lub ograniczeń handlu wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 2. W celu złożenia zamówienia należy:

  1. zalogować się do Sklepu Internetowego scrapcafe.pl lub skorzystać z możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji;

  2. wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

  3. wybrać sposób dostawy (sposób dostarczenia produktu);

  4. w przypadku zamówienia z dostawą (wysyłka) – wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu, a także podać numer telefonu do kontaktu w sprawie odbioru; w przypadku wyboru dostawy do Paczkomatu InPost dodatkowo podać adres alternatywny, gdzie skierowana zostanie przesyłka, jeśli jej gabaryty uniemożliwią umieszczenie jej w Paczkomacie InPost;

  5. wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia (jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura);

  6. wybrać formę płatności;

  7. kliknąć przycisk „zamawiam”, a następnie  "potwierdzam zakup”.

 3. Faktury będą wysyłane w formie tradycyjnej, tj. papierowej wraz z zamówieniem, chyba że Klient życzy sobie przesłanie faktury drogą elektroniczną.
 4. Salon Urody Halina Jedynak nie prowadzi w Sklepie Internetowym scrapcafe.pl sprzedaży hurtowej. Salon Urody Halina Jedynak uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej liczby sztuk określonego produktu lub kategorii produktów, objętej jednym zamówieniem. Informacje o ograniczeniach dotyczących maksymalnej liczby sztuk określonego produktu lub kategorii produktów, objętej jednym zamówieniem, dostępne są w Sklepie Internetowym scrapcafe.pl, w tym wraz z informacją o promocjach, o których mowa w § 12 niniejszego regulaminu. Ograniczenia dotyczące maksymalnej liczby sztuk określonego produktu lub kategorii produktów, objętej jednym zamówieniem, mogą również wynikać z niniejszego regulaminu.

 5. W przypadku, gdy w ramach jednego zamówienia Klient zamawia produkty z różnych kategorii produktowych, zamówienie może zostać podzielone na co najmniej 2 (dwie) części, z których każda będzie wymagała od Klienta oddzielnego potwierdzenia i wskazania sposobu realizacji zamówienia.

 6. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Salonowi Urody Halina Jedynak oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu. Oferta jest wiążąca dla Klienta, jeżeli Salon Urody Halina Jedynak niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.

 7. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Salon Urody Halina Jedynak zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Salonu Urody Halina Jedynak o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 6 powyżej. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi pomiędzy Klientem a Salonem Urody Halina Jedynak do zawarcia umowy dotyczącej tego zamówienia. Salon Urody Halina Jedynak ma 7 dni na potwierdzenie przyjęcia zamówienia Klienta (licząc od dnia potwierdzenia przez Salon Urody Halina Jedynak otrzymania zamówienia). W przypadku, w którym Salon Urody Halina Jedynak nie potwierdzi w powyższym terminie przyjęcia zamówienia do realizacji, umowa pomiędzy Klientem a Salonem Urody Halina Jedynak nie zostaje zawarta, a wszelkie uiszczone płatności za nieprzyjęte zamówienie zostaną niezwłocznie zwrócone Klientowi, zgodnie z postanowieniami § 11 niniejszego regulaminu.

 8. Salon Urody Halina Jedynak zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który:

  1. co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia dostarczanego za pośrednictwem Poczty Polskiej  w terminie 14 dni od dnia dostarczenia go do właściwej placówki Poczty Polskiej;

  2. co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego przesyłką kurierską lub do Paczkomatu InPost.

  3. ma więcej niż trzy zmówienia oczekujące na odbiór we wskazanej placówce Poczty Polskiej, za pośrednictwem kuriera lub w Paczkomacie InPost.

 9. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Salonu Urody Halina Jedynak, nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Salon Urody Halina Jedynak poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W takim przypadku zamówienie jest anulowane. Anulowanie zamówienia z przyczyn wskazanych w niniejszym ustępie może nastąpić nie później, niż do dnia upływu terminu realizacji zamówienia, a jeżeli termin ten nie został określony, w terminie 30 dni od daty jego przyjęcia do realizacji przez Salon Urody Halina Jedynak.

 10. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa z przyczyn wskazanych w ustępie poprzedzającym, Salon Urody Halina Jedynak może zaproponować Klientowi :

  1. anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Salon Urody Halina Jedynak będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);

  2. anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Salon Urody Halina Jedynak będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);

  3. podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).

 11. W przypadku, gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 10 powyżej (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Salonu Urody Halina Jedynak), Salon Urody Halina Jedynak dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres e-mail wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia. Anulowanie zamówienia w części, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może nastąpić nie później, niż do dnia upływu terminu realizacji zamówienia, a jeżeli termin ten nie został określony, w terminie 30 dni od daty jego przyjęcia do realizacji przez Salon Urody Halina Jedynak. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w § 10 niniejszego regulaminu.

 12. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za zamówienie z góry, Salon Urody Halina Jedynak jest uprawniony do anulowania zamówienia w razie niedokonania przez Klienta pełnej płatności w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Anulowanie zamówienia oznacza, że Salon Urody Halina Jedynak jest zwolniony z obowiązku jego realizacji.
 13. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 9 i ust. 11-12 powyżej, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana (w całości lub w części), Salon Urody Halina Jedynak zwróci Klientowi zapłaconą kwotę zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 11 niniejszego regulaminu.
 14. Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego (aktualnego) i dokładnego adresu, pod który ma być dostarczony przedmiot zamówienia (w przypadku zamówienia z wysyłką). W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Salon Urody Halina Jedynak w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia, jeżeli z powyższego powodu pomimo dochowania przez Salon Urody Halina Jedynak i firmę doręczającą przedmiot zamówienia należytej staranności dostarczenie przedmiotu zamówienia lub dostarczenie go w terminie okaże się niemożliwe.

 

6. Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

 1. Zamówienia złożone w Sklepie Internetowym scrapcafe.pl mogą być opłacone:

  1. z góry (przed odbiorem przedmiotu zamówienia) – opcja dostępna dla Klientów zarejestrowanych i niezarejestrowanych,

  2. przy odbiorze przedmiotu zamówienia – opcja dostępna wyłącznie dla Klientów zarejestrowanych.

 2. Klient nie ma możliwości dokonania zapłaty za część zamówienia z góry, a za część zamówienia przy odbiorze.

 3. Dostępne formy płatności zależne są od tego, czy zamówienie jest opłacane z góry czy z dołu jak również są uzależnione od sposobu dostarczenia przedmiotu zamówienia. Forma płatności może być ponadto uzależniona od rodzaju produktu i wartości zamówienia. Szczegółowe informacje o dostępnych formach płatności są dostępne w zakładce „ Formy płatności” w Sklepie Internetowym scrapcafe.pl oraz są widoczne w trakcie składania zamówienia.

 4. Klient niezarejestrowany nie może złożyć zamówienia z dostawą poza terytorium Polski. Ponadto Klient niezarejestrowany może dokonać płatności za zamówienie wyłącznie z góry.

 5. Gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony poza terytorium Polski, możliwa jest płatność za zamówienie wyłącznie z góry.

 6. Płatności z góry mogą być uiszczane: przelewem bankowym, jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Salon Urody Halina Jedynak, Bonem Upominkowym (dotyczy Klientów zarejestrowanych).

 7. Płatności przy odbiorze mogą być uiszczane:

  1. w przypadku odbioru osobistego: gotówką.

 8. W przypadku płatności z góry, realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez Salon Urody Halina Jedynak pełnej płatności lub – w wypadku płatności obsługiwanych przez Podmiot realizujący płatności – po potwierdzeniu przez taki podmiot poprawnego wykonania pełnej płatności (z zastrzeżeniem § 5 ust. 12 niniejszego regulaminu).

 9. W przypadku płatności przy odbiorze, realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia w Sklepie Internetowym scrapcafe.pl.

 10. Tylko zarejestrowany Klient może skorzystać z kodu rabatowego otrzymanego od Sklepu Internetowego scrapcafe.pl lub od innego podmiotu, który dokonał dla swoich klientów zakupu kodów rabatowych upoważniających do otrzymania rabatu w Sklepie Internetowym scrapcafe.pl.

 11. Kody rabatowe posiadają okres ważności, w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami, chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej. Kod rabatowy nie obniży wartości zamówienia poniżej kwoty 0,02 złotych. Po upływie daty ważności kodu rabatowego, skorzystanie z kodu rabatowego jest niemożliwe.
 12. Szczegółowe zasady korzystania z Bonu Upominkowego zostały określone w regulaminie Bonu Upominkowego stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 

7. Realizacja zamówień

 1. Salon Urody Halina Jedynak zamieszcza na stronie internetowej Sklepu Internetowego scrapcafe.pl przedstawiającej dany produkt informację o liczbie dni roboczych (tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, albo do Paczkomatu InPost. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu.

 2. Na terytorium Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony – według wyboru Klienta – za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres, lub do wybranego przez Klienta Paczkomatu InPost.

 3. Poza terytorium Polski przedmiot zamówienia jest dostarczany – według wyboru Klienta – za pośrednictwem Poczty Polskiej albo firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.

 4. W związku z realizacją zamówienia do Klienta wysyłana jest na adres e-mail komunikacja dotycząca bieżącego przebiegu składania i realizacji zamówienia (status zamówienia). W ramach tej komunikacji Salon Urody Halina Jedynak może wysyłać informację o nieukończonym zamówieniu oraz – po zrealizowaniu zamówienia – Salon Urody Halina Jedynak może wysłać do Klienta podziękowania z prośbą o wyrażenie swojej opinii (recenzji) dotyczącej zamówienia. Wyrażenie takiej opinii (recenzji) przez Klienta jest dobrowolne.

 

8. Rękojmia i reklamacje z tytułu rękojmi

 1. Salon Urody Halina Jedynak jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego produktu z umową. Salon Urody Halina Jedynak odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania produktu Klientowi. Jakiekolwiek postanowienie niniejszego § 8 nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Klientów, nabywających produkty jako Konsumenci, przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.

 2. Salon Urody Halina Jedynak w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta z tytułu rękojmi i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

 3. Reklamacja z tytułu rękojmi powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dane kontaktowe) jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania. W celu rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi przez Salon Urody Halina Jedynak, Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do Salonu Urody Halina Jedynak i opisem reklamacji w sposób określony poniżej:

  1. W przypadku gdy produkt był dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej lub do Paczkomatu InPost, reklamację z tytułu rękojmi (tj. reklamowany produkt, dowód zakupu i opis reklamacji) należy odesłać na adres Magazynu (rekomendujemy wysyłkę za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym lub paczką ekonomiczną).

 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Salon Urody Halina Jedynak niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Salon Urody Halina Jedynak zwróci należność niezwłocznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 5. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący Konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Salonu Urody Halina Jedynak z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do uprawnienia Klienta do żądania usunięcia wady. W takim przypadku Salon Urody Halina Jedynak wedle swego wyboru niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Salon Urody Halina Jedynak może również odstąpić od umowy zwracając takiemu Klientowi niebędącemu Konsumentem cenę zapłaconą za produkt dotknięty wadą fizyczną. W pozostałym zakresie odpowiedzialność Salonu Urody Halina Jedynak z tytułu rękojmi za wady produktu w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami jest wyłączona. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie odpowiedzialność Salon Urody Halina Jedynak za szkody wyrządzone Klientom niebędącym Konsumentami ogranicza się do kwoty, jaką taki Klient zapłacił Salonowi Urody Halina Jedynak za nabycie danego produktu.

 

9.Warunki gwarancji

 1. Produkty sprzedawane przez Salon Urody Halina Jedynak mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta, dystrybutora lub przez inny podmiot trzeci (gwaranta). Salon Urody Halina Jednak nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej lub oświadczeniu gwarancyjnym gwaranta. Gwarancja (jeżeli jest nią objęty sprzedany produkt) nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. W celu uzyskania bliższych informacji dotyczących gwarancji prosimy o kontakt.

 2. W przypadku produktu, na który producent, dystrybutor lub inny gwarant udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:

  1. korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Salon Urody Halina Jedynak może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację; Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Salonu Urody Halina Jedynak.

  2. korzystając z uprawnień przysługujących mu w stosunku do sprzedawcy z tytułu rękojmi – w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 8 niniejszego regulaminu.

 

10. Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

 1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki kontaktując się ze Sklepem Internetowym scrapcafe.pl.

 2. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym scrapcafe.pl w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6 poniżej. Bieg terminu odstąpiena od umowy rozpoczyna się:

  1. dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

   1. - obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

   2. - polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

  2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta):

  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

  2. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 4. Konsument, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinien poinformować Salon Urody Halina Jedynak o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Konsument może również skorzystać z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Skorzystanie z powyższych wzorów nie jest obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 5. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Salonowi Urody Halina Jedynak produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, a także jego cech i funkcjonowania. Salon Urody Halina Jedynak zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność (w tym koszty dostarczenia produktu Konsumentowi, z wyjątkiem dodatkowych kosztów, o których mowa w 6 poniżej) zgodnie z postanowieniami § 11 niniejszego regulaminu.

 6. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Ponadto jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Salon Urody Halina Jedynak, Salon Urody Halina Jedynak nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, jego cech i funkcjonowania.

 7. Konsument, który odstąpił od umowy, ma obowiązek zwrócić produkt Salonowi Urody Halina Jedynak, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić przedmiot zamówienia:

  1. w Magazynie – podczas osobistego odbioru zamówienia;

  2. po odebraniu przesyłki dostarczonej Pocztą Polską, lub kurierem, lub dostarczonej do Paczkomatu InPost – odsyłając produkt do Magazynu Sklepu Internetowego scrapcafe.pl.

 8. W zakresie wykonywania przez Klientów uprawnienia do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w niniejszym paragrafie, Salon Urody Halina Jedynak informuje, że koszty zwrotu produktu ponosi Klient. W związku z tym Salon Urody Halina Jedynak nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

 

11. Zwrot należności Klientom

 1. Salon Urody Halina Jedynak dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni w przypadku:

  1. anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;

  2. zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej lub dostarczonej do Paczkomatu InPost;

  3. zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało odebrane osobiście w Magazynie Sklepu Internetowego scrapcafe.pl;

  4. uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny;

  5. nieprzyjęcia oferty Klienta dotyczącej zamówienia, jeżeli zamówienie zostało opłacone z góry.

 2. W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z § 10 niniejszego regulaminu, Salon Urody Halina Jedynak zwraca Konsumentowi płatność niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Jednakże Salon Urody Halina Jedynak może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 3. Salon Urody Halina Jedynak dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Zwrot pieniędzy może być dokonany przez Salon Urody Halina Jedynak na:

  1. rachunek Klienta w banku, jeśli zamówienie było opłacone:

   1. z góry za pomocą przelewu;

 4. W przypadku, gdy Klient zapłacił za zamówienie Bonem Upominkowym Scrapcafe, a:

  1. termin ważności takiego bonu upłynie i/lub

  2. rozliczenie za zwracane produkty doprowadziłoby do przekroczenia maksymalnej wartości nominalnej Bonu Upominkowego Scrapcafe, tj. 500 zł,

  Salon Urody Halina Jedynak zwróci należną kwotę w formie Bonu Upominkowego Scrapcafe.

 5. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Salon Urody Halina Jedynak nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo zachowania przez Salon Urody Halina Jedynak należytej staranności, w tym skierowania do Klienta na podany przez niego adres e-mailowy wezwania do przesłania Salonowi Urody Halina Jedynak numeru rachunku Klienta, Klient nie prześle Salonowi Urody Halina Jedynak takiego numeru rachunku lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Salon Urody Halina Jedynak nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku uniemożliwiających pomimo zachowania przez Salon Urody Halina Jedynak należytej staranności prawidłową realizację płatności.
 6. W przypadku, gdy zwrot produktów (odstąpienie od umowy) lub złożenie reklamacji nastąpi w Magazynie Sklepu Internetowego scrapcafe.pl, a zamówienie:

  1. zostało opłacone przy odbiorze – zwrot należności nastąpi w Magazynie Sklepu Internetowego scrapcafe.pl;

  2. zostało opłacone z góry – zwrot należności nastąpi zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 3 powyżej.

 7.  W przypadku, gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego, przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz Salonu Urody Halina Jedynak zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 3 powyżej.

 

12. Promocje

 1. Na stronach Sklepu Internetowego scrapcafe.pl mogą znajdować się informacje o promocjach (zwanych dalej „ Promocjami”). Promocje dzielą się na:

  1. promocje produktowe – obniżające cenę produktu zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym, określonym każdorazowo na stronie produktu;

  2. promocje wartościowe – obniżające cenę Koszyka zawierającego produkty objęte promocją o rabat kwotowy lub procentowy określony każdorazowo po dodaniu produktów do Koszyka i spełnieniu szczegółowych warunków promocji umieszczonych na stronie Promocji lub w newsletterze;

  3. pakiety promocyjne – przy zakupie określonej ilości dowolnych produktów objętych Promocją Klient otrzymuje rabat kwotowy lub procentowy na najtańszy produkt; Promocja obejmuje wszystkie produkty znajdujące się na stronie Promocji;

  4. promocja na koszty dostawy – procentowo lub kwotowo obniżająca koszty dostawy po dodaniu do Koszyka produktów spełniających szczegółowe warunki Promocji umieszczone na stronie Promocji lub w newsletterze. Promocja na koszty dostawy może dotyczyć dowolnego kanału dostawy i dowolnego typu płatności (z góry lub przy odbiorze).

 2. Promocja może być uzależniona od podania kodu rabatowego podczas składania zamówienia.

 3. Po złożeniu zamówienia zawierającego pakiet promocyjny nie ma możliwości jego podziału.

 4. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest pakiet promocyjny, rezygnacja Klienta z zamówienia, o której mowa w § 10 niniejszego regulaminu, może dotyczyć wyłącznie całego pakietu promocyjnego. Nie ma możliwości rezygnacji z pojedynczych produktów wchodzących w skład pakietu promocyjnego.

 5. W przypadku sprzeczności z innymi postanowieniami niniejszego regulaminu zastosowanie mają postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie.

 6. Promocje w Sklepie Internetowym scrapcafe.pl nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej Promocji nie stanowi inaczej.

 7. Promocje, o których mowa powyżej, mogą być prowadzone m.in.: na określony czas, do wyczerpania zapasu produktów promocyjnych lub do odwołania. Jeżeli w warunkach Promocji wyraźnie nie zastrzeżono inaczej, Promocja obowiązuje do czasu jej odwołania. Jeżeli w warunkach Promocji zastrzeżono ograniczoną pulę produktów objętych Promocją, Promocja obowiązuje do czasu wyczerpania puli takich produktów.

 

13.Dane osobowe

 1. Dane osobowe podawane przez Klientów w Sklepie Internetowym scrapcafe.pl (w tym w procesie rejestracji konta, w procesie składania zamówienia bez rejestracji w Sklepie Internetowym scrapcafe.pl, w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego scrapcafe.pl, w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym scrapcafe.pl), przetwarzane są przez Salon Urody Halina Jedynak z adresem siedziby: ul. Andromedy 21/8, 67-200 Głogów (administrator danych).

 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Salon Urody Halina Jedynak, które wymagają podania danych osobowych. Salon Urody Halina Jedynak przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym scrapcafe.pl, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w § 14 niniejszego regulaminu, również w celu świadczenia usługi newslettera.

 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Moje konto”) lub poprzez kontakt ze Sklepem Internetowym scrapcafe.pl.

 4. Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.

 5. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego scrapcafe.pl poświęconej polityce prywatności.

 

14. Newsletter

 1. Klient może wyrazić zgodę na zamówienie usługi newslettera (subskrypcja). Usługa newslettera polega na okresowym przesyłaniu na podany adres e-mail biuletynu informacyjnego Salonu Urody Halina Jedynak oraz wiadomości zawierających treści marketingowe (informacje handlowe) Salonu Urody Halina Jedynak i jej partnerów biznesowych (w tym treści dotyczące produktów Salonu Urody Halina Jedynak i jej partnerów biznesowych oraz Promocji). Subskrypcja newslettera dokonywana jest poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce „Moje konto”.

 2. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna. Usługa newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony i Klient może z niej zrezygnować w każdym czasie.

 3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Moje konto” lub za pośrednictwem kontaktu ze Sklepem Internetowym scrapcafe.pl.

 

15.Reklamacje

 1. Z zastrzeżeniem postanowień § 8 niniejszego regulaminu, wszelkie reklamacje, w tym reklamacje dotyczące działania Sklepu Internetowego scrapcafe.pl lub dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, mogą być zgłaszane do Salonu Urody Halina Jedynak:

  1. pisemnie na adres Magazynu Sklepu Internetowego scrapcafe.pl (z zalecanym dopiskiem „Reklamacja”, przy czym dopisek ten nie jest obowiązkowy),

  2. za pośrednictwem e-maila na adres: sklepscrapcafe@gmail.com (z zalecanym tematem wiadomości: „Reklamacja”, przy czym powyższy temat wiadomości nie jest obowiązkowy),

 2. Reklamacja powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dokładny adres lub adres e-mail) jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.

 3. Salon Urody Halina Jedynak rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

 4. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w sposób odpowiadający sposobowi przesłania reklamacji, tj. listem poleconym na podany w reklamacji adres albo za pomocą wiadomości
  e-mail, na adres e-mailowy podany w reklamacji lub z którego została przesłana reklamacja, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, chyba, że niniejszy regulamin (§ 8 ust. 2 – reklamacje z tytułu rękojmi), załącznik do niniejszego regulaminu lub też bezwzględnie obowiązujący przepis prawa przewiduje krótszy termin na udzielenie odpowiedzi na reklamację.

 5. Skorzystanie przez Klienta z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne.

 

16. Postanowienia końcowe

    1. O ile obowiązek taki nie wynika z bezwzględnie obowiązującego prawa, Salon Urody Halina Jedynak nie korzysta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

    2.Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu między nim, a Salonem Urody Halina Jedynak, między innymi zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.pl).

    3. Salon Urody Halina Jedynak dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego scrapcafe,pl były na najwyższym poziomie, jednakże Salon Urody Halina Jedynak nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego scrapcafe.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego scrapcafe.pl. Salon Urody Halina Jedynak dołoży starań, aby ewentualne zawieszenie dostępności Sklepu Internetowego scrapcafe.pl było dokonywane w godzinach nocnych.

    4. Indywidualne ustawienia urządzenia końcowego mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami § 10 niniejszego regulaminu.

    5. Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

    6. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego scrapcafe.pl używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej lub innych przepisów prawa.

    7. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy scrapcafe.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Klient może w dowolnym momencie określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Sklep Internetowy scrapcafe.pl do plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej, w tym zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby nie akceptowała ona takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego scrapcafe.pl. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w polityce prywatności.

    8. Językiem umów zawieranych z Salon Urody Halina Jedynak jest język polski.

    9. Salon Urody Halina Jedynak zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu z ważnej przyczyny, jaką jest:

  1. konieczność dostosowania regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na niniejszy regulaminu i skutkujących koniecznością zmodyfikowania regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;

  2. konieczność dostosowania regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;

  3. rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu Internetowego scrapcafe.pl, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności Sklepu Internetowego scrapcafe.pl;

  4. zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;

  5. konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w regulaminie;

  6. zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w regulaminie;

  7. przeciwdziałanie nadużyciom;

  8. poprawa obsługi Klientów;

  9. zmiana procesu zawierania umów za pośrednictwem Sklepu Internetowego scrapcafe.pl.

   10. Zmieniony regulamin zostanie udostępniony w Sklepie Internetowym scrapcafe.pl. O zmianie regulaminu Salon Urody Halina Jedynak poinformuje poprzez komunikat w Sklepie Internetowym scrapcafe.pl oraz poprzez przesłanie zarejestrowanym Klientom na adres e-mail przypisany do ich konta powiadomienia o zmianie regulaminu (wraz z załączonym regulaminem).

   11. Zmieniony regulamin jest wiążący dla zarejestrowanego Klienta, który nie wypowie umowy o prowadzenie konta w Sklepie Internetowym scrapcafe.pl (nie zrezygnuje z konta na zasadach określonych w § 2 niniejszego regulaminu) przed datą wejścia w życie zmienionego regulaminu. Termin wejścia w życie zmienionego regulaminu będzie wynosić co najmniej 7 dni od daty powiadomienia o zmianie regulaminu dokonanego zgodnie z ust. 10 powyżej.

   12. Zmiana regulaminu nie będzie mieć wpływu na zamówienia złożone przed taką zmianą, które są realizowane na zasadach dotychczasowych.

   13. Część niniejszego regulaminu stanowią następujące załączniki:

 • Załącznik nr 1 - określający szczegółowe zasady korzystania z Bonu Upominkowego Scrapcafe („Regulamin Bonu Upominkowego").

Załącznik nr 1

Regulamin bonu upominkowego Scrapcafe

SŁOWNICZEK:

1. "Wydawca" - Salon Urody Halina Jedynak z siedzibą w Głogowie (67-200), ul. Andromedy 21/8,  NIP: 693-135-72-33, REGON: 390228092 będący wydawcą Bonu Upominkowego.

2. "Bon Upominkowy Scrapcafe" - bon towarowy w formie niematerialnej (reprezentowany przez kod alfanumeryczny), uprawniający do nabycia towaru w Sklepie Internetowym scrapcafe.pl do maksymalnej kwoty odpowiadającej wartości nominalnej bonu;

3. "Nabywca" - osoba lub podmiot, który nabywa od Wydawcy Bon Upominkowy Scrapcafe w zamian za przekazanie środków pieniężnych;

4. "Użytkownik" - nabywca lub każdorazowy posiadacz Bonu Upominkowego, korzystający z Bonu Upominkowego.

 

1.Warunki ogólne

 1. Wydawca zobowiązuje się do:

  1. przekazania Nabywcy zakupionego przez niego Bonu Upominkowego oraz do przyjmowania go do realizacji w Sklepie Internetowym scrapcafe.pl.

 2. Zakup i przekazanie Nabywcy Bonu Upominkowego może być dokonane za pośrednictwem Sklepu Internetowego scrapcafe.pl.

 3. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Bonu Upominkowego Scrapcafe. Zapłata za Bon Upomnikowy Scrapcafe może nastąpić wyłącznie za pośrednictwem przelewu bankowego.

 4. Bonu Upominkowego Scrapcafe nie można zakupić przy użyciu drugiego Bonu Upominkowego Scrapcafe.

 5. Bon Upominkowy Scrapcafe może być użyty w Sklepie Internetowym scrapcafe.pl. Do zapłaty Bonem Upominkowym Scrapcafe w Sklepie Internetowym scrapcafe.pl za zamówienie płatne z góry wymagana jest rejestracja (założenie konta Klienta w Sklepie Internetowym scrapcafe.pl).

 6. Bon Upominkowy Scrapcafe nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócony Wydawcy.

 7. Bon Upominkowy Scrapcafe może być wykorzystany przez każdego Użytkownika zarejestrowanego w Sklepie Internetowym scrapcafe.pl, który dokona zakupu produktów lub usług za pomocą Bonu Upominkowego Scrapcafe za pośrednictwem Sklepu Internetowego scrapcafe.pl.

 8. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za posłużenie się przez nieuprawnioną osobę trzecią Bonu Upominkowego Scrapcafe.

 9. Bon Upominkowy Scrapcafe jest ważny i aktywny przez okres kolejnych 6 (sześciu) miesięcy od daty ich zakupu.

 10. Upływ terminu ważności Bonu Upominkowego Scrapcafe uniemożliwia korzystanie z niego.

 

2. Zasady korzystania

 1. Przy realizacji Bonu Upominkowego Scrapcafe Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość zakupionych produktów lub usług jest niższa niż aktualna wartość nominalna (saldo) Bonu Upominkowego Scrapcafe. Pozostała część środków Bonu Upominkowego pozostaje do wykorzystania przez Użytkownika w okresie ważności tego bonu.

 2. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny nabywanych produktów przelewem, gdy wartość nabywanych produktów lub usług jest wyższa niż aktualna wartość nominalna (saldo) Bonu Upominkowego Scrapcafe.

 3. Nabywca lub Użytkownik mogą posługiwać się Bonem Upominkowym wielokrotnie do wyczerpania limitu przypisanego do Bonu Upominkowego lub do upływu terminu ważności Bonu Upominkowego. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Bonu Upominkowego w następujących przypadkach:

  1. upływ terminu ważności Bonu Upominkowego,

  2. brak środków na Bonie Upominkowym.

 

3. Aktywacja

 1. Aktywacja Bonu Upominkowego następuje wyłącznie w Sklepie Internetowym scrapcafe.pl, z momentem zakupu bonu przez Nabywcę.

 2. Bon Upominkowy Scrapcafe po przekroczeniu terminu jego ważności jest nieważny i nie jest możliwe doładowanie go.

 

4. Rozliczenia i reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo w każdym czasie sprawdzenia aktualnej wartości Bonu Upominkowego Scrapcafe. Sprawdzenie wartości może być dokonane przez kontakt ze Sklepem Internetowym scrapcafe.pl

 2. Reklamacje dotyczące Bonu Upominkowego mogą być przesłane na piśmie na adres Magazynu Wydawcy z dopiskiem „Bon Upominkowy – reklamacja” (przy czym dopisek ten nie jest obowiązkowy) lub przesłane e-mailem na adres: sklepscrapcafe@gmail.com. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika i udzielenie odpowiedzi na reklamację (imię i nazwisko albo nazwa, adres/adres e-mail), wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.

 3. Wszelkie reklamacje związane z zakupem oraz użyciem Bonów Upominkowych będą rozpatrywane przez Wydawcę w ciągu 14 dni od daty złożenia reklamacji. Reklamacje rozpatrywane są na podstawie postanowień niniejszego regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

 4. Odpowiedź na reklamację udzielana jest na piśmie (listownie) lub pocztą elektroniczną (e-mail), w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

 

 5.Postanowienia końcowe

 1. Bon Upominkowy Scrapcafe w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa jest formą bonu towarowego.

 2. Treść niniejszego regulaminu jest udostępniona do nieodpłatnego pobrania i zapisania przez każdą zainteresowaną osobę w wersji elektronicznej na stronie internetowej scrapcafe.pl. Na żądanie Użytkownika, Wydawca przekaże Użytkownikowi treść niniejszego regulaminu w formie pisemnej.

 3. Niniejszy regulamin stanowi załącznik do regulaminu Sklepu Internetowego scrapcafe.pl. Jednakże w przypadku sprzeczności niniejszego regulaminu z regulaminem Sklepu Internetowego scrapcafe.pl, dostępnym na stronie internetowej Scrapcafe - regulamin, zastosowanie znajdują postanowienia niniejszego regulaminu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl